W związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego i zastrzeżonego urządzenia medycznego do zakładania klipsów polimerowych na strukturach tkankowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup następujących elementów projektu:

  1. Automat tokarski 1 szt.
  2. Osprzęt do automatu tokarskiego

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 1/PW/2018
Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 1/PW/2018

Informacja o wyborze wykonawcy

[Opublikowano dn. 09/08/2018]
Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy RANDS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Janikowska 17A, 61-070 Poznań, na kwotę 810 645,19 PLN netto (997 093,58 PLN brutto). Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.